Conflict- en incidentbehandeling

 

 

De incidenten en conflicten die zich in verenigingsverband kunnen voordoen zijn velerlei, maar zijn in CVC Reeuwijk onderverdeeld in 3 soorten (categorieën). Indien de KNVB Tuchtcommissie deze afhandelt, is de vereniging in principe terughoudend. Daar waar dit niet gebeurt treedt de vereniging wèl op, waarbij de volgende categorie-indeling in de oplegging van sancties is vastgesteld:

 

Cat 1. Leidinggevende met bestuursmandaat (trainer, coach, verzorger, overige technische staf);

Cat 2. Jeugdcommissie, cq. commissie Wedstrijdzaken senioren met bestuursmandaat; in andere gevallen het bestuur;

Cat 3. Bestuur na advies commissie S&R.

 

Werkwijze van de commissie

 

Op grond van de bovenstaande indeling wordt de commissie S&R dus in principe alleen ingeschakeld bij de zogenaamde cat 3 incidenten. Dit zijn de ernstige vormen van wangedrag en/of molestatie, of indien betrokken overtreder(s) er al dan niet structureel blijk van geven niet bevattelijk te zijn voor opgelegde maatregelen door direct leidinggevenden. Voor deze incidenten en conflicten geldt de volgende procedure, waarop de werkwijze van de cie S&R  is gebaseerd:

 

  1. Een ieder (zowel leden als niet-leden) kan een incident en/of conflict melden, echter uitsluitend en voorzover dit conflict en/of incident betrekking heeft op de door het bestuur van CVC Reeuwijk handhaafbare statuten en reglementen van KNVB en CVC Reeuwijk.

  2. Het incident en/of conflict wordt aangemeld bij het secretariaat van de cie S&R met behulp van het meldingsformulier. Formulieren dienen binnen 1 week na het incident cq ontstaan van een conflict te worden ingediend. Alleen tijdig en per post/email ingediende formulieren zijn ontvankelijk voor verdere behandeling.

  3. Afhankelijk van de aard cq ernst van het conflict of incident kan het bestuur door de cie S&R geadviseerd worden op grond van artikel 6 van de statuten het besluit te nemen tot een onmiddellijke voorlopige sanctie oplegging.

  4. De cie S&R (na eventueel noodzakelijke mondelinge of schriftelijke toelichting door de aanmelder van het conflict cq incident) deelt uiterlijk binnen 1 week na ontvangst van het meldingsformulier schriftelijk aan de tegenpartij mee, welke zaak aangaande hem/haar aanhangig is gemaakt.

  5. Betrokkene wordt tegelijkertijd in de gelegenheid gesteld zich schriftelijk te verantwoorden. Deze schriftelijke verantwoording dient binnen 1 week na kennisgeving aan betrokkene in het bezit van de cie S&R te zijn.

  6. Op zijn/haar schriftelijke verantwoording wordt betrokkene (eventueel) in de gelegenheid gesteld op een door de cie S&R te bepalen tijd en plaats een mondelinge toelichting te verstrekken. Desgewenst kunnen hierbij ook getuige(n) en de aanmelder uitgenodigd worden, dit ter beoordeling van de cie S&R.

  7. De cie S&R stelt aan de hand van haar bevindingen de sanctie vast en adviseert het bestuur hieromtrent schriftelijk uiterlijk binnen 3 weken nadat het meldingsformulier is ontvangen.

  8. Het bestuur bespreekt het advies en stelt (bij overname van het advies) betrokkene in kennis van de opgelegde sanctie.

  9. Tegen de opgelegde sanctie is statutair geen beroep mogelijk, behoudens in geval van royement een schriftelijk beroep op de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering.

 10. De uitspraak van een opgelegde sanctie of vrijspraak wordt onder verantwoordelijkheid van het bestuur gepubliceerd op de website van CVC Reeuwijk.

 

Meldingsformulier

 

Het meldingsformulier kan onderstaand worden gedownload. Het dient na invulling en ondertekening uiterlijk binnen 1 week na datum van het incident te worden gezonden aan:

 

Emailadres: senr@cvcreeuwijk.nl

Postadres:   CVCReeuwijk commissie N&W, Postbus 204, 2810 AE REEUWIJK

Meldingsformulier conflicten en incidentendownloads: 497 | type: doc | size: 57 kB

De volgende wedstrijd

21-10-2017

Competitiewedstrijd

    - 

CVC Reeuwijk - DSO

Aanvang 14:30 uur


Stand 2e klasse C

  1 Lugdunum  4 12
  2 Valken'68 4   9
  3 SVC'08 3   7
  4 RCL 4   7
  5 Die Haghe 4   7
  6 UVS 4   7
  7 DSO 4   6
  8 HVC'10 4   5
  9 DoCoS 4   4
10 Honselersdijk 4   3
11 TAVV 4   3
12 Nieuwkoop 4   2
13 Voorschoten'97 3   0
14 CVC Reeuwijk 4   0

Wedstrijdverslagen

Weer nederlaag voor CVC Reeuwijk

De nederlagen beginnen voor CVC Reeuwijk zich aaneen te rijgen.

lees meer

Deel deze pagina:


Facebook Favicon  Hyves Favicon  LinkedIn Favicon  TwitThis Favicon

Agenda

27-10-2017 - Klaverjassen


bekijk de hele agenda