Buitensporters botsen frontaal met college

02-01-2017

Buitensporters botsen frontaal met college
Januari 2017

Er is al veel gezegd en geschreven over het harmoniseren van het beheer en onderhoud van de buitensportaccommodaties in Bodegraven-Reeuwijk. Op zich is het logisch om het beheer voor alle buitensportorganisaties op eenzelfde manier te willen regelen. Omdat de verschillen van oudsher erg groot zijn vergt dat een zorgvuldige voorbereiding met een slim plan en een goede afstemming.
De berichten in de lokale media laten overduidelijk zien dat de gemeente dit proces totaal uit de hand heeft laten lopen. Nadat eerst de Reeuwijkse sportorganisaties van zich lieten horen, roeren nu ook de Bodegraafse sporters zich. Dit college heeft met haar harmonisatieplannen inmiddels alle buitensportorganisaties tegen zich in het harnas gejaagd.

Waar gaat het eigenlijk om? De gemeente heeft als overheid de kerntaak om sport voor een grote groep inwoners bereikbaar te maken en te houden. Om daar invulling aan te geven heeft de gemeente in het verleden sportparken aangelegd, waarvan zijn eigenaar is en zij stelt deze sportparken aan verenigingen beschikbaar. In Reeuwijk zijn ook de kleedgebouwen eigendom van de gemeente. Sportorganisaties zorgen voor het onderhoud en beheer van de sportparken en daar betaalt de gemeente hen in Reeuwijk een onderhoudsvergoeding voor. In Bodegraven zijn de kleedgebouwen van de verenigingen en de sportorganisaties zorgen op eigen kosten voor het beheer en onderhoud van de sportparken. De gemeente wil dat nu gelijktrekken door de gemeentelijke kleedgebouwen over te dragen aan de Reeuwijkse verenigingen en door hun onderhoudsvergoeding helemaal stop te zetten. De situatie wordt dan in Reeuwijk gelijk aan die in Bodegraven. Bijkomend voordeel is dat de gemeente op deze manier ook nog eens tonnen per jaar bespaart aan sport.

Waarom zijn de sportorganisaties nu zo boos? In Reeuwijk worden de sportorganisaties opgezadeld met hoge extra kosten voor beheer en onderhoud. Het gaat zomaar om een bedrag van grofweg 3 ton per jaar. Voor sommige verenigingen betekent dit een lastenverzwaring die net zo hoog is als hun verenigingsbegroting. Dat kunnen zij niet opbrengen en zij worden hiermee direct bedreigt in hun voortbestaan. In Bodegraven voelen verenigingen zich achtergesteld omdat zij alle kosten zelf moeten dragen, zij alle eindjes aan elkaar moeten knopen om het hoogst noodzakelijke onderhoud te kunnen uitvoeren en er in hun beleving in Reeuwijk cadeautjes worden uitgedeeld. Wat alle sportorganisaties met elkaar gemeen hebben is dat ze door dit college stelselmatig worden genegeerd. Met hun oproepen en noodkreten wordt niets, maar dan ook werkelijk helemaal niets gedaan.
De oppositiepartijen in de Raad lijkt eenzelfde lot te zijn beschoren. Aan hun oproep tot een brede en zorgvuldige dialoog in de Raad en een beter afstemmingsproces met de sportorganisaties, wordt door het college geen gehoorgegeven, ondanks eerdere toezeggingen om dit wel te doen.

Wat het college wil bereiken is de wereld op z’n kop. De gemeente vindt het logisch en redelijk dat niet zijzelf als eigenaar, maar de sportorganisaties op eigen kosten haar gemeentelijke eigendommen onderhouden. Sinds wanneer is het normaal dat een ander op zijn kosten jouw eigendommen in stand houdt ? En waarom zou het normaal zijn, dat sportverenigingen een groot deel van hun contributies moeten besteden aan onderhoudsverplichtingen ? Laat verenigingen doen waarvoor ze zijn opgericht, het organiseren van trainingen, wedstrijden en andere sportactiviteiten. En zorg ervoor dat contributies niet hoger zijn dan strikt noodzakelijk is, zodat sport bereikbaar is en blijft voor alle groepen in onze samenleving. Vooral voor jongeren is het enorm belangrijk dat sport toegankelijk is en blijft.
En laat de gemeente doen, waarvoor zij aan de lat staat: het zorgdragen voor die voorzieningen die nodig zijn voor een goed en gezond leefklimaat in haar gemeente. Sport en sportvoorzieningen maken daar onlosmakelijk deel vanuit. Te vaak duikt de gemeente weg voor haar verantwoordelijkheden en laat zij de gemeenschap daar voor opdraaien. Helaas zijn er meer voorbeelden van maatschappelijke voorzieningen die onder dit verschijnsel gebukt gaan en die hierdoor verloren (dreigen te) gaan.

Het is goed dat nu ook de Bodegraafse verenigingen zich mengen in de discussie. Zij zijn jaren terug door het voormalige Bodegraven gedwongen om het gemeentelijke sportparkbeheer op eigen kosten uit te voeren. Verwacht mag worden dat ook de Bodegraafse verenigingen zich gaan afvragen of dat nu wel zo’n vanzelfsprekende situatie is en of het niet veel normaler is dat de gemeente zelf het beheer van haar eigendommen bekostigt. Uiteraard kunnen en willen sportorganisaties ervoor zorgen dat waar mogelijk door inzet van vrijwilligers de kosten beheersbaar blijven.
De achterliggende weken heeft sportorganisaties dichter bij elkaar gebracht. De komende periode zal gekeken worden of er een gemeente breed front vanuit de sportorganisaties tot stand kan komen. Ware harmonisatie raakt namelijk alle buitensportorganisaties en daarmee is het logisch dat zij ook allemaal bij de voorbereiding en uitwerking worden betrokken. Dat is tot nu toe niet het geval geweest. Volgens het college “speelt harmoniseren niet in Bodegraven en is er geen discussie in Bodegraven”. Tja, dat dit niet de werkelijke situatie weergeeft, mag ondertussen gerust een understatement worden genoemd.

Het college schroomt er niet voor om de financiële cijfers die zij gebruikt zodanig te manipuleren, dat er een zware onderschatting ontstaat van de werkelijke gevolgen voor verenigingen. Ook lapt het college allerlei regels aan de laars. Zo wordt voorbij gegaan aan bestaande contracten en afspraken, worden eenzijdig en onrechtmatig kortingen doorgevoerd, worden voorstellen gedaan die strijdig zijn met fiscale regels en worden regels voor het fatsoenlijk en democratisch met elkaar omgaan met voeten getreden. Door deze handelswijze is het college erin geslaagd om het decennia lang zorgvuldig opgebouwde onderlinge vertrouwen tussen gemeente en sportorganisaties in grofweg een half jaar tijd volledig te verwoesten.
De coalitiepartijen in de raad roemen het college om hun daadkrachtige optreden. Daadkrachtig is het zeker. Effect heeft het ook zeker. Doordacht, constructief en toekomstbestendig is het zeer zeker niet !

De wethouder Sportzaken staat van tijd tot tijd minzaam lachend in de krant en vertelt dan “we blijven in gesprek, dat is de beste manier om iets te bereiken”. In werkelijkheid vinden er echter helemaal geen gesprekken plaats. Dit college legt sportorganisaties via raadsvoorstellen als een dictaat haar wil op. En als de verhoudingen daardoor op scherp komen te staan, dan worden verenigingsbestuurders op kosten van de gemeenschap gefêteerd op een gezellig diner met het voltallige college om wat ongedwongen te keuvelen over de beschadigde verhoudingen. Alsof sportbestuurders zich met een chique hap en een gezellig onderonsje zouden laten lijmen !

De coalitie van BB-R, CDA, SGP en CU in de gemeenteraad duldt geen enkele tegenspraak en toont zich verontwaardigd dat de in hun ogen verwende Reeuwijkse sportorganisaties zich fel verweren tegen deze desastreuze plannen. Ze negeren elke inbreng, nemen een karakteristieke struisvogel houding aan en houden de politieke linies gesloten. Wat hen betreft worden de sportorganisaties op hun knieën gedwongen en wordt hen een lesje geleerd zodat zij gaan luisteren naar wat de Raad wil. Als sportbestuurders hun hoofd boven het maaiveld uitsteken en stevig van zich laten horen, wordt niet nagelaten hen neerbuigend te behandelen. Voor het waarom van hun felle reactie bestaat geen interesse.
Vooral de rol van het CDA in dit proces is onbegrijpelijk. Het lijkt wel of de CDA-raadsleden geen idee hebben dat het juist voormalige CDA-wethouders zijn geweest die een grote bijdrage hebben geleverd aan de huidige kwalitatief goede sportaccommodaties in Reeuwijk en die ook hebben gezorgd voor de beheerafspraken zoals die op dit moment in Reeuwijk gelden. De steun van de CDA-fractie aan deze onzalige harmonisatieplannen betekent dat zij zich afkeren van de nalatenschap van hun voorgangers. Dat is op z’n minst iets om bij stil te staan.

Eind januari staat behandeling van de huidige harmonisatievoorstellen in de Raad gepland. Van de coalitiepartijen in de Raad hoeft absoluut niets te worden verwacht. Deze coalitie heeft echt een enorme hekel aan sport, anders valt dit optreden niet te verklaren. Gelukkig trekt de oppositie zich het lot van de sportorganisaties wel aan en zij zoekt regelmatig contact met hen om zich goed te laten informeren over wat er speelt en wat dit alles voor effect heeft. De kans bestaat echter dat er niets in het politieke landschap verandert en dan worden deze rampzalige voorstellen simpelweg door de wegduikende meerderheid aangenomen.
Aannemen in de Raad van deze onzalige harmonisatievoorstellen betekent echter alleen maar dat het college een onmogelijke opdracht meekrijgt om met de sportorganisaties tot overeenstemming te komen. De Raad is daarin namelijk geen contractpartij, dat is het college en er kunnen geen nieuwe beheercontracten worden gesloten zonder instemming van de sportorganisaties. Het zal duidelijk zijn dat die instemming er niet gaat komen. Buitensporters zijn frontaal in botsing gekomen met dit college. Het vertrouwen is volledig verwoest. Daarnaast mag niet van sportbestuurders worden verwacht dat ze instemmen met voorstellen die hun verenigingen naar de bliksem helpen.

Het getuigt van een ongekende politieke arrogantie om te denken dat een substantieel deel van de electorale achterban zich ongestraft op deze brute wijze aan de kant laat zetten en deze coalitie zijn gang laat gaan met het stelselmatig verkwanselen van het voorzieningenniveau in onze mooie gemeente !


Leo Hopman
Bestuurder Sportpark Groene Zoom 
Deel deze pagina op:Terug naar het nieuwsoverzicht

De volgende wedstrijd

Competitiewedstrijd

27 Oktober

 - 

DWO - CVC Reeuwijk  

Aanvang 14:30 uur

Stand 3e klasse A

  1 Van Nispen 5 13
  2 Alphia 4 10
  3 Nieuwkoop 5 10
  4 Lugdunum 5   9
  5 Be Fair 5   9
  6 Sporting Leiden 5   9
  7 CVC Reeuwijk 5   7
  8 DSVP 5   6
  9 Blauw Zwart 5   6
10 VVSB 5   5
11 Zwammerdam 5   5
12 DWO 5   3
13 BSC'68 4   0
14 NSV'46 5   0

 

 

Wedstrijdverslagen

CVC Reeuwijk kijkt weer omhoog

Door een 3-0 overwinning op BSC ’68 kijkt CVC Reeuwijk weer omhoog.

lees meer

Deel deze pagina:


Facebook Twitter Google+ Linkedin

Agenda

Klaverjassen

26 Oktober

Aanvang 20:00 uur.